Sociologický výzkum

Orgány státní správy a územní samosprávy, neziskové organizace, veřejné a státní instituce je možné vnímat jako podniky, které svým „klientům“ nabízejí různé „produkty“, ať už se jedná o místa k bydlení, relaxaci, využití volného času, práci, sociální služby atd. Je proto důležité, aby znali nejen své klienty a jejich přání, požadavky, potřeby a očekávání, ale aby uměli upravit životní cyklus nabízených produktů na míru klientům. Nedílnou součástí je samozřejmě i propagace, aby občané věděli, co pro ně například jejich kraj a obec dělá, jakých služeb mohou ve svém okolí využívat a naopak, co by měli udělat pro to, aby získali to, co chtějí a potřebují.

Orgány státní správy a územní samosprávy, neziskové organizace, veřejné a státní instituce v rámci rozvoje mohou využívat výzkumů řazených obvykle do marketingových výzkumů. Jedná se především o výzkum „značky“ a evaluace fungování firmy (viz Marketingový výzkum).

Jako vhodné nástroje k dosáhnutí požadovaných cílů slouží sociologické výzkumy. Jedná se nejen o výzkumy zaměřené na zkoumání spokojenosti občanů a subjektů působících na území obce nebo kraje se současným stavem, ale i o výzkumy zaměřené na jejich situaci, potřeby a očekávání.

Výzkum zahrnuje:

• zjišťování názorů, potřeb a přání obyvatel nebo klientů NNO
• zjišťování očekávání obyvatel nebo klientů
• analýza rozhodování spotřebitele/občana/klienta
• charakteristika cílové skupiny
• zkoumání vnímání obce, kraje, NNO
• fungování obce, kraje, NNO
• výzkum „značky“
• výzkum propagace

Výzkum lze provádět v podobě:

• ad hoc studie
• pravidelný monitor
• průběžný sběr dat

Analýza fungování instituce a organizace

Výzkum spokojenosti občanů a klientů

Pomocí výzkumu lze získat objektivní informace o spokojenosti, očekávání a přáních klientů a občanů, případně informace, jaké jsou současné trendy v poptávce a jaké stránky produktu nebo služby jsou respondenty považovány za silné a jaké za slabé. Výzkum poskytuje dále informace o trhu a segmentaci zákazníků, což umožňuje využití těchto dat jako podkladů pro řízení vývoje nových produktů  a služeb či řízení marketingové komunikace vzhledem k jednotlivým segmentům klientů.

Výzkum „značky“

Vnímání „značky“ nestátní neziskové organizace, státních a veřejných institucí je pro další fungování a rozvoj těchto subjektů stejně důležité, jako je tomu u subjektů působících v komerční sféře. Proto i těmto organizacím a institucím nabízíme stejné služby v podobě brand evaluation, evaluací interní nebo externí, výzkumu spokojenosti zákazníků či obchodních partnerů.

Brand Evaluation a Vztah se zaměstnanci a obchodními partneryMarketingových výzkumech

Analýza cílové skupiny klientů / občanů a jejich chování

Analýza cílové skupiny klientů nebo občanů přináší nezbytné informace o tom, kdo produkty nebo služby využívá, za jakých podmínek, z jakého důvodu, jakým způsobem aj. Informace o procesu tvorby jejich rozhodnutí, poznání chování a vlastností této skupiny, kdo jsou jejími členy, co chtějí a co potřebují, umožňuje přizpůsobit jim poskytované produkty a služby „na míru“.

Průzkum názorů a postojů klientů a občanů

Pokud potřebujete získat informace o postojích a názorech Vašich klientů nebo občanů na současný stav, plánované změny nebo co by chtěli změnit, je možné využít průzkum veřejného mínění např. formou dotazníkového šetření nebo ankety.

Etnografický výzkum

Etnografický výzkum je využíván, pokud je potřeba zjistit a pochopit chování, postoje a názory respondenta, jak vznikají a vyvíjejí se v čase. Výzkumník se stává součástí každodenního života respondenta, což se využívá například pro zpřesnění analýzy životního stylu specifické skupiny obyvatel. Obvykle je využívána metoda zúčastněného pozorování, respondenti si vedou deníky.

Podklady pro komunitní plánování

Etnografický výzkum Výše zmíněné zaměření výzkumů spolu s demografickou analýzou mohou sloužit mimo jiné jako podklady pro komunitní plánování sociálních služeb, při plánovaní rozvoje územních celků, při aktualizaci strategických plánů a zpracování akčních plánů.

Jedná se o výzkumy využitelné v urbanistických studií např. rozvoje městské části nebo přirozeného celku, průzkumy ohledně pocitu bezpečnosti, možností kulturního a sportovního využití, vzdělanosti a pracovních příležitostí, nabídky sociálních služeb atd.

Ostatní

• rešeršní průzkumy
• analýza dokumentů
• expertní studie
• různé druhy pozorování