Marketingový výzkum

Hlavní oblasti výzkumů připravovaných na míru zákazníka:

  1. Spotřebitelské chování
  2. Lifestyle
  3. Brand Evaluation
  4. Vztah se zaměstnanci a obchodními partnery

Výzkumy spotřebitelského chování

Analýza nákupního chování a rozhodování spotřebitele

Prostřednictvím výzkumů spotřebitelského chování získáte informace o nákupních zvyklostech, motivech, stereotypech a nákupních bariérách – informace o tom, jaké faktory hrají při rozhodování spotřebitele roli, jak nakupují, kdy, s kým a kde, jak platí, jakým způsobem k nákupu přistupují a mnoho dalších. Tyto základní otázky a získaná data Vám umožní lépe pochopit zákazníka, proces jeho rozhodování a rituály spojené s  nakupováním, resp. přizpůsobit se jeho chování, reagovat na jeho přání a potřeby tak, aby se rozhodoval pro Vás a nakupoval Vaše výrobky.

Výzkum optimální ceny a kupní ochoty

Výzkumy optimální ceny a kupní hodnoty přináší informace o cenové elasticitě, škále či cenovém rozmezí, ve kterém se spotřebitelé pohybují ve svých názorech na cenu, kterou jsou ochotni zaplatit za Váš produkt, případně jak se ve Vašem segmentu trhu pohybují ceny za konkurenční produkty v daném okamžiku. Zároveň ukazují, jak vysoká cena zákazníky naopak přiměje uvažovat o nákupu konkurenčního produktu nebo k jeho skutečnému zakoupení.

Výzkum spokojenosti zákazníků

Spokojený zákazník rovná se loajální zákazník. Udržení stávajících zákazníků je cílem snažení všech podnikatelů. Výzkumy spokojenosti přinášejí cenné informace o tom, s čím je respondent – Váš zákazník – spokojen, nebo naopak, s čím spokojen není a co by proto bylo vhodné změnit, aby neodešel ke konkurenci. Může se jednat o výzkum produktu, servisu, evaluaci služeb poskytovaných na prodejnách a dalších aspektů, které jsou pro zákazníka klíčové. Pomocí výzkumu lze získat objektivní informace o spokojenosti, očekávání a přáních zákazníků, případně informace, jaké jsou současné trendy v poptávce a jaké stránky produktu nebo služby jsou zákazníky považovány za silné a jaké za slabé. Výzkum poskytuje dále informace o trhu a segmentaci zákazníků, což umožňuje využití těchto dat jako podkladů pro řízení vývoje nových produktů  a služeb či řízení marketingové komunikace vzhledem k jednotlivým segmentům zákazníků.

Výzkum lze provádět v podobě:

• ad hoc studie
• pravidelný monitor
• průběžný sběr dat

Lifestyle

Poznání cílové skupiny, modelů jejího chování a rozhodování jsou základní informací, která Vám přinese konkurenční výhodu a podklady k efektivnímu zacílení Vašich obchodních a marketingových strategií. Cílová skupina označuje skupinu lidí, kterým je Váš produkt nebo služba určena. Výzkumy přináší data o tom, co cílová skupina chce a proč, kdo udává „módní“ trendy a jakým způsobem, jaký je lifestyle Vašich spotřebitelů a co pro ně znamená. Jako výsledek získáte ucelený obraz Vašeho zákazníka a jeho zvyklostí, čímž získáte velký prostor pro další rozvoj kampaní tak, aby dopadla přesně na Vámi vybranou skupinu zákazníků, nebo tuto cílovou skupinu rozšířila o další a další skupiny spotřebitelů.

Brand Evaluation

Značka je v marketingu základní pojem, který je ze sociologického hlediska rozdělitelný do mnoha částí, jež je možné zkoumat s cílem poskytnout informace o současném stavu vnímání ze strany zákazníků. Známá značka budí u spotřebitelů zdání kvality a toho, že nákupem nebo vlastnictvím produktu s danou značkou získají „něco navíc“. Marketingové výzkumy Brand Evaluation zkoumají, jak respondenti – zákazníci – nahlížejí na Vaše logo, firemní slogan nebo znělku, jak vnímají image, kterou Vaše značka vytváří a která ji obklopuje, co pro ně představuje. Na základě získaných informací je možné rozhodovat o dalším budování značky a o změně jednotlivých atributů tvořících značku.

Výzkum reklamy a jejího působení

Výzkum reklamy podává informace o tom, jak reklama působí nejen na Vaši cílovou skupinu, jaké vyvolává v respondentech pocity a očekávání, jaké asociace si s jednotlivými složkami reklamy spojují, co přesně je na reklamě zaujalo a proč, případně jak na ně reklama působí ve srovnání s reklamami Vašich konkurentů. Poskytuje zpětnou vazbu na reklamy připravované nebo již existující (pre-test nebo post-test), případně analyzuje komunikační účinky nových reklamních idejí, sloganů, spotů apod.

Výzkum produktu

Podobně jako výzkum reklamy je i u produktu důležité, jak vypadá, chutná, voní atd. V podobě dojmového testu se zaměřuje na zkoumání, jak stávající nebo potenciální zákazník vnímá výrobek, jeho obal a image nebo očekávání, které toto vnímání přináší.

Vztah se zaměstnanci a obchodními partnery

Výzkum zaměstnanců

Výzkum zaměstnanců patří mezi nejvýznamnější a nejúčinnější způsoby zjišťování názorů a reálného obrazu společnosti v očích zaměstnanců. Na základě takto získaných znalostí je možno přistoupit k potřebným krokům, jež mohou vést ke zlepšení celkové úrovně společnosti, zvýšit spokojenost zaměstnanců s jejich prací a tím spokojenost i zákazníků s  nabízenými službami, resp. vést k dosažení sekundárních cílů a důsledků v podobě efektivity a kvality zacílené reklamy. Výzkum zaměstnanců prováděný externími subjekty nejenže splňuje etické požadavky nezaujatosti a anonymity provedeného šetření, ale zároveň výrazně napomáhá zefektivnit práci interních zaměstnanců společnosti. Umožňuje získat informace vedoucí ke zvýšení produktivity práce, odstranění příčin konfliktů na pracovišti, nespokojenosti zaměstnanců či jejich fluktuace. Zároveň slouží jako signál od vedení společnosti, že se zajímá o potřeby a názory svých pracovníků a chce stávající situaci zlepšit. Nejčastěji využívané metody: polo/standardizované individuální rozhovory, hloubkové individuální rozhovory, dotazníky tištěné, on-line dotazníky atd.

Interní evaluace činnosti – poskytuje výsledky využitelné pro rozvoj organizace a instituce jak po stránce zaměstnanecké, tak po stránce klientské. Přináší současný obraz organizace v očích obou zmíněných skupin a také to, jakým směrem by chtěli, aby organizace směřovala a vyvíjela se. Jedná se například o výzkumy spokojenosti zaměstnanců a klientů, průzkumy jejich potřeb a očekávání atd. s cílem identifikovat silné a slabé stránky, případně problémy organizace.

Externí evaluace činnosti – poskytuje informace o obrazu organizace a instituce, její práce v očích veřejnosti, představitelů města a jiných skupin i to, jak by bylo možné tento obraz zlepšit.