Segmenty

Komerční sféra

4 základní oblasti:

1. Spotřebitelské chování: sledování a testování spotřebitelského chování umožní nejen vysledovat reakce spotřebitelů na aktuální produkt, poznat a pochopit pohnutky zákazníků, zanalyzovat jejich rozhodování, ale i zmapovat trh před jeho zavedením, zjistit a pochopit aktuální hodnocení produktu, navázat vazbu mezi zákazníky a Vámi, získat výhody v konkurenčním souboji.

2. Lifestyle: díky kombinaci kvantitativního a kvalitativního výzkumu získáte detailní informace o tom, kdo jsou nebo kdo by mohli být Vaši zákazníci, jak funguje jejich domácnost a rozhodování o vedení domácnosti v časovém vývoji, jak probíhá nákupní rozhodování respondentů.

3. Brand Evaluation: testování image značky, designu loga, reklamy či výrobku Vám přinese cenné informace využitelné před i po uvedení nového designu nebo produktu na trh a umožní získat přehled o aktuálním vnímání Vašich stávajících nebo potenciálních klientů.

4. Vztah se zaměstnanci a obchodními partnery: zmapování interní nálady ve Vaší společnosti napomáhá k podchycení potřeb zaměstnanců, navržení efektivního řešení v oblasti firemní kultury, hodnocení firemních akcí, zvyšování spokojenosti zaměstnanců. Spokojení a loajální zaměstnanci jsou klíčem k úspěšnému fungování společnosti. Šetření s obchodními partnery je součástí řízení kvality poskytovaných služeb a zároveň slouží jako zpětná vazba v podobě náhledu na fungování společnosti zvnějšku.

Státní správa a územní samospráva, Státní instituce a organizace

Interní i externí evaluace činnosti organizace nebo instituce, sociální mapování specifikovaných oblastí, průzkumy mezi obyvateli měst a městských částí aj.

• Analýza fungování instituce a organizace
• Analýza cílové skupiny klientů / občanů a jejich chování
• Průzkum názorů a postojů klientů a občanů
• Etnografický výzkum
• Podklady pro komunitní plánování

Ostatní výzkumy
Zařazované na základě své podstaty mezi výzkumy komerční sféry, jako jsou například zkoumání spotřebitelského chování, porozumění zákazníkům a jejich pohnutkám, analýzy rozhodovacího procesu, ale i průzkumy spokojenosti a názorů klientů a občanů.

NNO

Interní i externí evaluace činnosti organizace, sociální mapování specifikovaných oblastí, rešeršní výzkumy, průzkumy mezi klienty a potenciálními klienty NNO.

• Analýza fungování organizace
• Analýza cílové skupiny klientů / občanů a jejich chování
• Průzkum názorů a postojů klientů a občanů
• Etnografický výzkum
• Ostatní výzkumy